Skip to content Skip to footer

Disclaimer:

Wanneer cliënten zorg afnemen van begeleiders die via Zorggroep Soeverein werken, verklaren zij zich ermee akkoord dat de zorggroep over hun (bijzondere) persoonsgegevens beschikt en deze verwerkt om deze faciliterende werkzaamheden te kunnen vervullen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Soeverein heeft maatregelen getroffen om te voldoen aan de bepalingen van deze nieuwe privacywetgeving. Het gaat hierbij om maatregelen op het gebied van verwerking, bescherming en opslag van deze gegevens, maar ook op de rechten die cliënten ingevolge de AVG hebben. Voor het kunnen vervullen van haar faciliterende diensten beschikt Soeverein immers over hun (bijzondere) persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens van cliënten die zijn vastgelegd in een zorgdossier behoren tot de categorie bijzondere persoonsgegevens. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. Soeverein verwerkt deze gegevens uitsluitend voor het voeren van de administratie en het opstellen en bijhouden van het zorgdossier.

Soeverein heeft passende maatregelen getroffen voor de bescherming van deze gegevens. U kunt hierbij denken aan autorisaties van hulpverleners, compartimentering van de bijzondere persoonsgegevens in het geautomatiseerde systeem van de zorggroep, en de veilige opslag van deze gegevens. Zodra het doel van de verwerking niet meer bestaat (bijvoorbeeld bij beëindiging van de zorgverlening of bij overstap naar een andere zorgaanbieder) vernietigt Soeverein de bijzondere persoonsgegevens of draagt deze op een beveiligde manier over.

Voor het bewaren van financiële gegevens geldt volgens de Belastingwet een bewaartermijn van zeven jaar.

Voor meer informatie: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Zorggroep Soeverein, gevestigd aan Hoge Rijndijk 253 – 2382AM Zoeterwoude-Rijndijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Hoge Rijndijk 253 – 2382AM Zoeterwoude-Rijndijk

071-5422060

Tessa de Vries is de Functionaris Gegevensbescherming van Zorggroep Soeverein zij is te bereiken via info@zorggroep-soeverein.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zorggroep Soeverein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zorggroep-soeverein.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zorggroep Soeverein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Zorggroep Soeverein analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Zorggroep Soeverein verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 
Zorggroep Soeverein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorggroep Soeverein verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zorggroep Soeverein blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorggroep Soeverein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorggroep Soeverein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zorggroep-soeverein.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zorggroep Soeverein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorggroep Soeverein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@zorggroep-soeverein.nl